THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 3833894
QUANG CÁO

*KẾ HOẠCH NĂM

QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1

- KH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 NĂM HỌC 20202-2021

- THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG, KHAI GIẢNG, HỌP PHỤ HUYNH

- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021

- PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NĂM HỌC 2020-2021

- KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC

- KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19

- QĐ THÀNH LẬP BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM HỌC 2020-2021

- KH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM HỌC 2020-2021

- KH PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 5

- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BĐD CMHS NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ THÀNH LẬP HĐ THANH LÝ TÀI SẢN

- BÁO CÁO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

- QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2020-2021

- QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021

- KH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ, KẾ HOẠCH QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

- KẾ HOẠCH GIÁO DỤC DÂN TỘC NĂM HỌC 2020-2021

- KH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

- KH PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN 11/10/2020

- QĐ THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021

- KH VÀ DANH MỤC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

- MẪU BIÊN BẢN, BÁO CÁO, THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ

- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM 20-11 (có điều chỉnh)

- KẾ HOẠCH CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

- TẬP BIỂU MẪU KÈM THEO KẾ HOẠCH CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC

- KH ĐÓN ĐOÀN PCGD-XMC NĂM 2020

- QĐ THÀNH LẬP ĐOÀN CÁN BỘ, HỌC SINH THAM GIA GIẢI TDTT CẤP CỤM

- KH THAM GIA GIẢI TDTT CẤP CỤM NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ THÀNH LẬP BCĐ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI, CHẤM KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2020-2021

- KẾ HOẠCH KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2020-2021

- KH 08/NT VỀ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ 09/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP ĐOÀN CB-HS THAM GIA GIẢI TDTT CẤP HUYỆN GĐ1

- KH 10/KH-NT VỀ THAM GIA GIẢI TDTT CẤP HUYỆN GĐ1

- SỐ 11/BC-NT VỀ BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

- PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO SƠ KẾT HKI

- PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH SỐ 3 (Áp dụng từ 18/01/2021)

- QĐ SỐ 12/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP BCĐ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ

- KH SỐ 13/KH-NT VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ SỐ 14/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP BCĐ THTT-HSTC NĂM HỌC 2020-2021

- KH SỐ 15/KH-NT VỀ XÂY DỰNG THTT-HSTC NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ SỐ 16/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCL-CQG

- KH SỐ 27/KH-NT VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ TẦM NHÌN VỀ KĐCL-CQG TỪ 2021-2025

- KH SỐ 28/KH-NT VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCL-CQG NĂM HỌC 2020-2021

- KH SỐ 29/KH-NT VỀ CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN GDĐP LỚP 1

- KH SỐ 30/KH-NT VỀ THAM GIA GIẢI TDTT CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2

- KH SỐ 33/KH-NT VỀ KẾ HOẠCH ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

- LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2021

- QĐ SỐ 34/QĐ-NT VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GD ĐỊA PHƯƠNG LỚP 1

- CHƯƠNG TRÌNH BAN HÀNH KÈM THEO QĐ 34/QĐ-NT

- KH SỐ 35/KH-NT THAM GIA GIẢI TDTT MÔN ĐIỀN KINH CẤP HUYỆN

- KH SỐ 36/KH-NT VỀ HOẠT ĐỘNG NHẢY SẠP GIỮA GIỜ RA CHƠI

- KH SỐ 44/KH-NT VỀ HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI LỰA CHỌN SGK LỚP 2, LỚP 6

- QĐ SỐ 45/QĐ-NT PHÊ DUYỆT PPCT DẠY HỌC LỚP 5 HỌC KỲ II

- PPCT DẠY HỌC LỚP 5 - HKII KÈM THEO QĐ SỐ 45

- QĐ SỐ 46/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP ĐOÀN VĐV THAM GIA ĐH TDTT XÃ NGÂN THỦY

- KH SỐ 47/KH-NT VỀ THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT XÃ NGÂN THỦY

- QĐ SỐ 54/QĐ-NT THÀNH LẬP BCĐ XÂY DỰNG "TRƯỜNG HỌC AT-ANTT" GIAI ĐOẠN 2020-2025

- KH SỐ 55/KH-NT XÂY DỰNG "TRƯỜNG HỌC AT-ANTT" GIAI ĐOẠN 2020-2025

- KH SỐ 59/KH-NT VỀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2020-2021

- KH SỐ 60/KH-NT VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC

- TẬP QĐ SỐ 61,62,63 VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

- KH SỐ 64/KH-NT VỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ SỐ 65/KH-NT VỀ THÀNH LẬP BAN CHUYỂN GIAO CHẤT LƯỢNG LỚP 5

- KH SỐ 66/KH-NT VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO CHẤT LƯỢNG LỚP 5

- QĐ SỐ 72/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

- QĐ SỐ 74/QĐ-NT THÀNH LẬP TỔ KIỂM KÊ TÀI SẢN CUỐI NĂM HỌC

- KH SỐ 75/KH-NT VỀ KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN CUỐI NĂM HỌC

- DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

- QĐ SỐ 76/QĐ-NT VỀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ GIÁO VIÊN

- QĐ SỐ 77/QĐ VỀ KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ HỌC SINH

- QĐ SỐ 78/QĐ VỀ THÀNH LẬP BAN KIỂM KÊ TÀI SẢN NHÀ TRƯỜNG

- KH SỐ 81/KH VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC

- LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2021 (Từ 31/5 đến 01/8/2021)

- KH SỐ 88/NT VỀ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HÈ TỪ 14/6-19/6/2021

- QĐ SỐ 86/QĐ-NT VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1, LỚP 6

- KH SỐ 87/KH-NT VỀ TỔ CHỨC TUYỂN SINH LỚP 1, LỚP 6


*KẾ HOẠCH THÁNG


Kế hoạch tháng 9

Kế hoạch tháng 3

Kế hoạch tháng 10

Kế hoạch tháng 4

Kế hoạch tháng 11

Kế hoạch tháng 5

Kế hoạch tháng 12

Kế hoạch tháng 6

Kế hoạch tháng 1-2021

Kế hoạch tháng 7

Kế hoạch tháng 2

Kế hoạch tháng 8

 


*KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Từ ngày 24 đến 30/8/2020

Tuần 24

Từ ngày 01/02 đến 07/02/2021

Tuần 2

Từ ngày 31/8 đến 06/9/2020

Tuần 25

Từ ngày 08/02 đến 14/02/2021

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tuần 3

Từ ngày 07/9 đến 13/9/2020

Tuần 26

Từ ngày 15/02 đến 21/02/2021

Tuần 4

Từ ngày 14/9 đến 20/9/2020

Tuần 27

Từ ngày 22/02 đến 28/02/2021

Tuần 5

Từ ngày 21/9 đến 27/9/2020

Tuần 28

Từ ngày 01/3 đến 07/3/2021

Tuần 6

Từ ngày 28/9 đến 04/10/2020

Tuần 29

Từ ngày 08/3 đến 14/3/2021

Tuần 7

Từ ngày 05/10 đến 11/10/2020

Tuần 30

Từ ngày 15/3 đến 21/3/2021

Tuần 8

Từ ngày 12/10 đến 18/10/2020

Tuần 31

Từ ngày 22/3 đến 28/3/2021

Tuần 9 (NGHỈ HỌC)

Từ ngày 19/10 đến 25/10/2020

Tuần 32

Từ ngày 29/3 đến 04/4/2021

Tuần 10

Từ ngày 26/10 đến 01/11/2020

Tuần 33

Từ ngày 05/4 đến 11/4/2021

Tuần 11

Từ ngày 02/11 đến 08/11/2020

Tuần 34

Từ ngày 12/4 đến 18/4/2021

Tuần 12

Từ ngày 09/11 đến 15/11/2020

Tuần 35

Từ ngày 19/4 đến 25/4/2021

Tuần 13

Từ ngày 16/11 đến 22/11/2020

Tuần 36

Từ ngày 26/4 đến 02/5/2021

Tuần 14

Từ ngày 23/11 đến 29/11/2020

Tuần 37

Từ ngày 03/5 đến 09/5/2021

Tuần 15

Từ ngày 30/11 đến 06/12/2020

Tuần 38

Từ ngày 10/5 đến 16/5/2021

Tuần 16

Từ ngày 07/12 đến 13/12/2020

Tuần 39

Từ ngày 17/5 đến 23/5/2021

Tuần 17

Từ ngày 14/12 đến 20/12/2020

Tuần 40

Từ ngày 24/5 đến 30/5/2021

Tuần 18

Từ ngày 21/12 đến 27/12/2020

Tuần 41

Từ ngày   đến ngày

Tuần 19

Từ ngày 28/12 đến 03/01/2021

Tuần 42

Từ ngày   đến ngày

Tuần 20

Từ ngày 04/01 đến 10/01/2021

Tuần 43

Từ ngày   đến ngày

Tuần 21

Từ ngày 11/01 đến 17/01/2021

Tuần 44

Từ ngày   đến ngày

Tuần 22

Từ ngày 18/01 đến 24/01/2021

Tuần 45

Từ ngày   đến ngày

Tuần 23

Từ ngày 25/01 đến 31/01/2021

Tuần 46

Từ ngày   đến ngày

 

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Đức Liến
Võ Đức Liến
Hiệu trưởng - 0886167667
Ngô Quốc Phương
Ngô Quốc Phương
Admin- 0383306510
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH VÀ THCS NGÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.2465985 * Email: nganthuy@lethuy.edu.vn